CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Informace pro klienty dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů fyzických osob

24.5.2018

Vážení klienti,

 

dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost tak zvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

V souvislosti s touto novou právní úpravou zpracování osobních údajů si Vás proto dovolujeme informovat o rozsahu, způsobu, účelu a dalších atributech zpracování Vašich osobních údajů advokátní kanceláří JUDr. Viktora Bradáče.

Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou údaje o fyzické osobě, údajů právnických osob se tedy úprava, ani níže uvedené informace netýkají.

I.               Správce

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Viktor Bradáč, advokát, IČO: 604 32 012, se sídlem Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1, e-mail: secretary@akbradac.cz, tel.: +420 224 222 814 (dále také jen „správce“).

II.            Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

-        uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb, tedy zejména zastupování v soudních a správních řízeních, zpracování smluvní;

-        plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o DPH a o účetnictví;

-        oprávněné zájmy správce, kterými je ochrana vlastních práv (tj. možnost vedení soudního řízení, případně obrana proti podané žalobě).

Požadavek na to, aby byly Vaše osobní údaje správcem zpracovávány vyplývá z povahy právních služeb. Každá právní služba vyžaduje k jejímu řádnému poskytnutí rozdílný rozsah a rozdílné kategorie osobních údajů. Za účelem uzavření smlouvy o poskytování advokátních služeb a uplatňování nároků z této smlouvy je minimálně nutné zpracovávat jméno, příjmení, datum narození a bydliště. V případě konkrétní právní služby však může být potřeba širší okruh osobních údajů, a to je-li to třeba k důkladnému zpracování právní analýzy či řádnému vedení soudního či správního řízení. Takovými osobními údaji může být například rodné číslo, rodinná a majetková situace, zdravotní stav, pracovní zařazení apod. Obvykle je nutné poskytnout za účelem plnění smlouvy, a tedy řádné komunikace s Vámi, jako klientem, i telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu. Tyto kontakty umožňují řádné informování klienta, zasílání informací o průběhu právních služeb, vyžadování pokynů od klienta apod.

III.             Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou poskytovány externí účetní firmě, za účelem fakturace a vedení účetnictví. Vaše osobní údaje jsou jako součásti spisové dokumentace zálohovány IT společností. K Vašim osobním údajům mají přístup též advokáti, se kterými spolupracuji a kteří jsou uvedeni na webových stránkách advokátní kanceláře.

IV.              Doba uložení osobních údajů

Advokát je povinen uchovávat advokátní spis po dobu 5 let. V případě, že již nebudete klientem advokátní kanceláře, budou Vaše osobní údaje uloženy ještě 5 let po skončení poskytování právních služeb a po uzavření advokátního spisu.

V.            Vaše práva

Vaším právem je mít kontrolu nad Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a přístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s žádostí o:

-        přístup k osobním údajům (Budeme Vás poté informovat o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích údajů, době zpracování, právech žádat opravu, výmaz nebo podat stížnost.)

-        opravu osobních údajů (Pakliže budou osobní údaje nepřesné, opravíme je.)

-        výmaz osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je.)

-        omezení zpracování osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů.)

-        přenositelnost údajů (Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu.)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyřídíme bezodkladně v souladu s GDPR.

Vaším právem je rovněž obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami popsanými v článku V., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu secretary@akbradac.cz.

 

V Praze dne 24. 5. 2018

 

 

JUDr. Viktor Bradáč (správce)