CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Notáři v Česku

25.1.2019

Notáři, kteří chtějí působit v Česku, nemusí být výhradně českými občany. Mohou mít občanství některého z dalších států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Změnu přináší novela notářského řádu provedená zákonem č. 7/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, Parlamentu České republiky, s účinností od 1.4.2019.

Ministerstvo spravedlnosti touto novelou reagovalo na rozsudek Soudního dvora EU, a to konkrétně na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-575/16, Komise v. Česká republika ze dne 15. března 2018, podle kterého dosavadní podmínka státní příslušnosti, která je požadována českou právní úpravou pro výkon povolání notáře v ČR, představuje porušení smlouvy o volném pohybu pracovníků a je diskriminační.

Soudní dvůr EU zastává názor, že žádná z aktivit notářské praxe v České republice není spjata s výkonem veřejné moci, a tak přístup k notářské profesi v členském státě nemůže být podmíněn státní příslušností. Soud už dříve rozhodl stejným způsobem vůči podobné praxi v několika jiných zemích Unie, když Evropská komise u tohoto soudu žalovala např. Belgii, Francii, Lucembursko, Rakousko, Německo, Řecko, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Maďarsko.

Notáři, kteří budou chtít působit v ČR, ale nadále budou muset mít vystudovanou českou právnickou fakultu, budou muset vykonat notářskou zkoušku v češtině a pro provádění procesních úkonů budou muset ovládat úřední jazyk, tedy český.