CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Novela insolvenčního zákona

3.7.2017

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). Novela přináší řadu změn, jejichž účelem je zejména ochrana úpadců/dlužníků, přináší ale také některé změny pro věřitele či insolvenční správce.

Zřejmě nejvýznamnější změnou, kterou novela přináší, je způsob podávání návrhu na oddlužení; podávat návrhy na povolení oddlužení mohou pouze dlužníci, kteří mají právnické či ekonomické vzdělání v magisterském stupni, popř. vykonali zkoušku insolvenčního správce. Dlužníci bez požadované kvalifikace tedy nadále nemohou podávat návrh na své oddlužení sami, musí využít služeb oprávněných osob. Placenou službu spočívající v podávání návrhu na oddlužení mohou nadále poskytovat pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci. Výše odměny je navíc omezena částkou 4.000 Kč bez DPH, popř. 6.000 Kč při společném oddlužení manželů. Bezplatně pak mohou návrhy na oddlužení připravovat a podávat Ministerstvem spravedlnosti akreditované subjekty, např. neziskové organizace (viz § 390a insolvenčního zákona).

Novela dále míří proti tzv. „šikanózním insolvenčním návrhům“, tedy insolvenčním návrhům, jejichž účelem je poškození (pověsti) určitého subjektu. Zejména u obchodních společností mohl mít takový návrh, resp. zveřejnění informace o probíhajícím insolvenčním řízení v obchodním rejstříku, likvidační efekt. Nyní bude mít soudce posuzující podaný insolvenční návrh možnost při pochybnostech o oprávněnosti návrhu rozhodnout o jeho dočasném nezveřejnění v insolvenčním, potažmo obchodním rejstříku. Soudce dále bude mít možnost návrh, který vyhodnotí jako neoprávněný, odmítnout. Novela dále zavedla povinnost věřitele, který vede účetnictví či daňovou evidenci, který podává insolvenční návrh vůči právnické osobě, doložit svoji tvrzenou splatnou pohledávku, a to vykonatelným soudním rozhodnutím, notářským či exekutorským zápisem či dalšími způsoby.

Novela dále zavedla povinnost věřitele, který nabyl přihlašovanou pohledávku v době 6 měsíců před zahájením insolvenčního řízení, popř. po jeho zahájení, prokázat, kdo je skutečným majitelem takové pohledávky.

Novela dále přináší určité zjednodušení celého procesu oddlužení, např. přesunutím části agendy ze soudů na insolvenční správce. Schůze věřitelů se v rámci oddlužení bude konat pouze za předpokladu, že se na tom usnese kvalifikovaná většina věřitelů.  Zároveň je zaveden nový systém dohledu Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci, který mj. umožní efektivnější trestání správců nevykonávajících činnost v souladu se zákonem.