CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Novela přestupkového práva

9.5.2017

Dne 1. července 2017 nabývá účinnosti nová úprava přestupkového práva: zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tato novela přináší komplexní změnu přestupkového práva, nahrazuje materii dosud upravenou zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a řadou dalších předpisů. Dosavadní úprava se za dobu účinnosti stala poměrně nepřehlednou až chaotickou.

Dosavadní úprava je založena na dualitě institutů: přestupek fyzických osob a jiný správní delikt právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. Nová úprava od této duality upouští, zavadí jednotný pojem přestupek pro fyzické i právnické osoby.

Nová úprava dále nahrazuje pojem „sankce“ pojmem „správní tresty“. Zachovány zůstaly sankce/správní tresty: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci, které nově doplní správní tresty propadnutí náhradní hodnoty a zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Sankce zákazu pobytu byla novou úpravou vypuštěna. Správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku může být uložen pouze právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům. Nový zákon zároveň zavedl institut polehčujících a přitěžujících okolností, podobně jako je tomu v trestním právu.

Zákon nově zavádí, krom základní promlčecí doby jednoho roku, „prodlouženou“ tříletou promlčecí dobu. Tato tříletá promlčecí doba se týká přestupků, za něž zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč.

Zákon o odpovědnosti za přestupky, na rozdíl od dosavadní úpravy, neobsahuje speciální úpravu blokového řízení. Tato změna ovšem neznamená, že by již nadále nebylo možné ukládat napomenutí či pokuty „na místě“. S ohledem na judikaturu ovšem tvůrci zákona přistoupili ke změně; namísto blokového řízení se zavadí možnost vydání příkazu na místě. Rozhodnutí na místě se stává pravomocným podpisem obviněného.

Druhý nový zákon, tedy zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, obsahuje skutkové podstaty některých přestupků neobsažených ve zvláštních zákonech. Skutkové podstaty jsou rozděleny podle úseků veřejné správy, jichž se týkají.