CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Novela přestupkového zákona

2.1.2019

Dne 1.1.2019 nabyla účinnosti novela zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupková zákon“), která vyšla ve Sbírce zákonů jako zák. č. 285/2018 Sb.

Novela navrací do přestupkového zákona možnost správního orgánu vyřešit přestupek domluvou, tj. do značné míry neformální způsob vyřízení přestupku. Řešení přestupku je možné v případě, že tomu odpovídá nízká míra závažnosti spáchaného přestupku, osobnost pachatele a další okolnosti, např. zanedbatelná společneská škodlivost, škoda atp. Neformálnost tohoto způsobu řešení tkví též ve skutečnosti, že domluva nebude mít formu rozhodnutí. Z toho též vyplývá, že v rámci tohoto způsobu vyřízení přestupku nebude vyslovena vina pachatele, přestupek tedy nebude ani evidován v Rejstříku přestupků (což ostatně plyne i ze skutečnosti, že se musí jednat o málo závažný přestupek).

Znovuzavedení domluvy je v textu zákona obsaženo v § 91 přestupkového zákona. V nadpisu „Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě“ byla vypuštěna slova „napomenutí a“, aby odpovídal obsahu uvedeného ustanovení. Věta prví § 91 odst. 1 přestupkového zákona nově zní: „Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.“ Též z úvodu § 91 odst. 2 přestupkového zákona bylo vypuštěno spojení „napomenutí nebo“. Příkazem na místě tedy bude nadále možno uložit pouze pokutu.

Odkazy:

Zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zák č. 285/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Důvodová zpráva k návrhu zák. č. 285/2018 Sb.