CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Novela trestního zákoníku 287/2018 Sb.

14.12.2018

Dne 13.12.2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 287/2018, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „Novela“). Tato novela přináší, krom menších, spíše technických změn, zejména nový trestný čin „Maření spravedlnosti“.

Trestný čin „Maření spravedlnosti“ obsahuje v § 347a trestního zákoníku dvě základní skutkové podstaty: Odst. 1: „Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“, odst. 2: „Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“ Jak plyne z textu zákona a systematiky trestního zákoníku, jedná se o trestný čin, pro jehož spáchání je nutný úmysl. Odst. 3, 4 a 5 pak obsahují kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu. V průběhu legislativního procesu prošla podoba tohoto trestného činu řadou změn, neboť od právnické veřejnosti (a to zejména České advokátní komory, viz např. odkaz) zazníval názor, že tento trestný čin by mohl být zneužitelný a že neúměrně posiluje pozici orgánů činných v trestním řízení.

Novela dále přinesla změnu v § 332 („podplácení“) a § 333 („nepřímé úplatkářství“), podle níž může tyto trestné činy spáchat pachatel „sám nebo prostřednictvím jiného“. Trestnost „jiného“, tj. osoby, skrze niž „hlavní pachatel“ jedná, se pak, dle důvodové zprávy k návrhu Novely, posoudí jako spolupachatelství či účastenství, a to podle formy a míry jeho účasti.

Novela dále ruší § 214 a § 215 trestního zákoníku, tedy trestné činy „podílnictví“ a „podílnictví z nedbalosti“. Skutkové podstaty těchto trestných činů byly Novelou v podstatě rozšířily skutkové podstaty trestných činů „legalizace výnosů z trestné činnosti“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti“ (§ 216 a § 217 trestního zákoníku).

Novela dále přináší dílčí změny trestního řádu. Umožňuje např. koncipientovi, aby v zastoupení advokáta nahlížel do spisů v případě řízení, v nichž jinak podle zákona advokáta zastoupit nemůže (řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a před nejvyšším soudem). Dále Novela částečně rozšířila okruh trestných činů, pro jejichž vyšetřování lze nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu; jedná se o kvalifikované skutkové podstaty trestných činů křivého obvinění (§ 345 odst. 3 až 5), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346 odst. 3 až 5) a křivého tlumočení (§ 347 odst. 3 až 5).

Novela nabyde účinnosti dne 1. února 2019.