CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Novela zákona o směnárenské činnosti

15.1.2019

Dne 10. 1. 2019 byl ve sbírce listin uveřejněn zákon, kterým byl zejména novelizován zákon o směnárenské činnosti. Jedná se o zákon č. 5/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Zákon a tedy novelizace nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019.

V souvislosti s novelou zákona o směnárenské činnosti upozorňujeme klienty na jejich práva při směnárenských obchodech, která jim novela přiznává. Věříme, že tato práva umožní zákazníkům směnáren dovolat se svých práv v situacích, kdy nejsou přímo při směně peněz schopni rozpoznat nevýhodnost transakce.

 

Bezúplatnost směnárenských obchodů

V první řadě je nutné upozornit, že provozovateli nenáleží za provedení směnárenského obchodu úplata, a to s výjimkou úplaty za provedení mincí složených zákazníkem, šeku předloženého zákazníkem, nebo bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz, dal-li zákazník platební příkaz k jejich převodu prostřednictvím provozovatele.

 

Doklad o provedení směnárenského obchodu

U všech transakcí je provozovatel povinen vydat zákazníkovi doklad o provedení směnárenského obchodu, a to alespoň v češtině a angličtině. Doklad musí obsahovat informace o provozovateli (jméno, IČO, sídlo, adresa provozovny, provozní doba provozovny), informace o směnárenském obchodu (označení měn, částka složená zákazníkem v původní měně i v přepočtu, částka vyplacená zákazníkovi, směnný kurz, úplata, datum a čas) a v neposlední řadě poučení o právech zákazníka (informace o právu odstoupit od smlouvy, informace o právu podat stížnost, informace podat návrh k mimosoudnímu řešení sporu).

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud si zákazník po uskutečnění směny uvědomí, že pro něj byl obchod nevýhodný nebo si transakci rozmyslí, má právo do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu od smlouvy odstoupit. To učiní v provozovně, kde byl obchod uskutečněn. Tříhodinová lhůta běží pouze v provozní době provozovny, kde byl obchod uskutečněn. Pokud se její běh přeruší, lhůta neuplyne dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy znovu začala běžet. Uskuteční-li tedy zákazník směnu méně než 3 hodiny před zavírací dobou, může od smlouvy odstoupit až další den, a to do 30 minut od otevření provozovny. Rozhodná je přitom otvírací doba, která je uvedena v dokladu o provedení směnárenského obchodu.

Aby mohl zákazník po odstoupení od smlouvy požadovat vrácení peněz, které složil, je povinen vrátit peněžní prostředky, které od provozovatele přijal. Odmítne-li však provozovatel tyto prostředky od zákazníka převzít, vzniká zákazníkovi právo na vrácení jím složených prostředků také.

Rovněž o odstoupení od smlouvy je povinen provozovatel vydat zákazníkovi doklad.