CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Změny v zákoníku práce od 1.10.2015

5.11.2015

1. října 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 205/2015 Sb., který jednak ruší zákon č. 266/2006 Sb., O úrazovém pojištění zaměstnanců, a také novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen „ZP“). Novela se dotkne též oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Novela dopadá na tři významné oblasti, těmi jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odpovědnost za škodu, náhrada škody zaměstnanci a úrazové pojištění zaměstnanců.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Před účinností zákona č. 205/2015 Sb., bylo často velice problematické ukončit dohodu o provedení práce, pokud v sobě neobsahovala podmínky ukončení. Jednostranné ukončení takovéto dohody podle zákoníku práce možné nebylo a ukončit dohodu dle občanského zákoníku bylo velice zdlouhavé. Novela zavadí výslovnou úpravu podmínek pro ukončení dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) a dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“). Podmínky a způsob ukončení obsahuje nově § 77 odst. 4 ZP, použije se však pouze v případech, že v dohodách není sjednána výslovně odlišná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dle § 77 odst. 4 ZP, jestliže nebude sjednán způsob zrušení právního poměru založeného DPP nebo DPČ, bude možné ho zrušit: a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, b) vypovědí, která může být dána z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s 15 denní výpovědní lhůtou, s tím, že tato lhůta začíná dnem, kdy je doručeno druhé smluvní straně, c) okamžitým zrušením, avšak jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Ke zrušení právního poměru založeného DPP nebo DPČ se vyžaduje písemná forma, jinak se k výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Nárok na náhradu škody

Novela zcela nahrazuje část jedenáctou zákoníku práce, která upravuje náhradu škody. Od 1. 10. 2015 je tato část nadepsána jako „náhrada majetkové a nemajetkové újmy“. Zákoník práce tak bude rozlišovat mezi majetkovou újmou (škodou) a nemajetkovou újmou. Nárok na náhradu škody budou mít také zaměstnanci, kterým škoda vznikne při výkonu práce na DPP a DPČ (§ 271a a § 271b ZP). Rozšířen byl také nárok na jednorázové odškodnění pozůstalým, a to o partnera v registrovaném partnerství (§ 271i ZP). Novela též jednoznačné stanovuje, že nemoci z povolání a pracovní úrazy se mají odškodňovat podle zákoníku práce a nikoliv dle občanského zákoníku.

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zákon č. 205/2015 ruší dosud neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a spolu s ním ruší nebo mění některé další s tím související zákony (např. zákon o hmotné nouzi nebo zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění).