CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Právní oblasti

Obchodní závazkové právo a právo obchodních společností

Vyjma všeobecného obchodně právního poradenství poskytuje naše advokátní kancelář také rozsáhlý okruh úzce specializovaných služeb, vztahujících se k jednotlivým aspektům obchodní činnosti a podnikání. Vzhledem k tomu, že zastupujeme kromě významných českých klientů také mnoho zahraničních společností, včetně nadnárodních korporací, máme v této oblasti bohaté zkušenosti a víme, jaká právní a administrativní specifika má podnikatelská činnost všech našich klientů, a jak naše služby poskytovat co nejefektivněji.

Mezi konkrétní činnosti v oblasti obchodně právního poradenství patří zejména zakládání obchodních společností, především společností s ručením omezeným a akciových společností, včetně jejich změn a související správy korporátních záležitostí. Dále se naše advokátní kancelář věnuje úpravě právních poměrů obchodních společností, organizaci jednání valných hromad, dozorčích rad a představenstev, zastupování společníků, přípravě, posuzování a vyjednávání smluv uzavíraných v obchodním styku, přípravě akcionářských dohod a jejich vyjednávání, koncernovému právu, přípravě ovládacích smluv, zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a posuzování rizik odpovědnosti ovládající osoby vůči osobě ovládané. Rovněž zajišťujeme dodržování povinností, jež ukládají klientovi platné právní předpisy, zejména plnění registračních a oznamovacích povinností, a povinností zakládat dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku, likvidace obchodních společností, zastupování klientů v řízeních před soudy, rozhodčími orgány, jakož i správními orgány, např. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, živnostenskými úřady, finančními úřady a dalšími. V neposlední řadě provádí naše advokátní kancelář komplexní právní audit a kontrolu společností (Due Diligence), například při fúzích, prodeji podniku, prodeji obchodního podílu, akcií, atd.

Stavební právo a právo nemovitostí

V oblasti stavebního práva a práva nemovitostí má naše advokátní kancelář bohaté zkušenosti, a již od svého počátku poskytuje v tomto oboru právní poradenství jak mezinárodním, tak i českým podnikatelským subjektům. Za dobu své existence naše advokátní kancelář participovala na mnoha významných developerských projektech v Praze, mezi které se řadí např. výstavba Paláce Flora.

Advokátní kancelář zastupuje několik významných developerů, realitních kanceláří a stavebních firem, přičemž činnosti v této právní oblasti zahrnují zejména přípravu komplexní smluvní dokumentace při převodech všech typů nemovitostí (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy s architekty, aj.), realizaci a prodej developerských projektů, komplexní Due Diligence developerských projektů a nemovitostí, a zastupování klientů ve stavebním řízení.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva zastupuje naše advokátní kancelář zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti široké škály pracovně právních vztahů, především při uzavírání pracovních smluv, tvorbě pracovních řádů a vnitřních předpisů, ochraně proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, ochraně know-how a informací. Dále poskytujeme právní poradenství ohledně odměňování, odstupného a bonusů, ukončování pracovních poměrů, opatření proti diskriminaci, restrukturalizace společností, přechodu či outsourcingu zaměstnanců, úpravy postavení statutárních orgánů, zaměstnávání cizinců, pracovněprávní Due Diligence, a zastupování klientů v pracovně právních sporech.

Sporná agenda, včetně rozhodčích řízení

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty v mnoha soudních i arbitrážních sporech, přičemž jim poskytuje právní poradenství již v přípravných fázích řešení sporu, stejně jako v průběhu řízení. Ve všech oblastech práva se společně s klientem podílíme a radíme rovněž při přípravě procesních strategií a asistujeme při smírném řešení sporů. V případě vymáhání pohledávek zastupuje naše advokátní kancelář klienta i v exekučním řízení, kdy za účelem rychlého a efektivního vymožení pohledávek pro klienta dlouhodobě spolupracuje s několika předními exekutorskými úřady v ČR. Všichni právníci naší advokátní kanceláře mají bohaté zkušenosti se spornou agendou v rámci soudního i rozhodčího řízení, včetně zkušeností s řízením před Ústavním soudem ČR při rozhodování o ústavních stížnostech a řízením u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

 

 

 

Restrukturalizace a insolvence

Oblast restrukturalizace a insolvence zahrnuje zejména strukturování transakcí, fúze, rozdělení, převzetí jmění jediným společníkem, změny právní formy, převody a nájmy podniku, restrukturalizaci a kapitalizaci pohledávek, a zastupování klienta v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech či ve věřitelských orgánech.

Bankovní a finanční právo

Naše advokátní kancelář poskytuje v oblasti bankovního a finančního práva široké spektrum právních služeb, týkajících se komplexní přípravy úvěrové dokumentace, včetně zajištění a restrukturalizace úvěrů, jednání za klienta s bankami při vyjednávání o poskytnutí úvěrů, bankovní záruky, právního poradenství ohledně regulace finančních trhů, práva cenných papírů, a dalších souvisejících oblastí.

Pojišťovací právo

Právní služby, které naše advokátní kancelář poskytuje v oblasti pojišťovacího práva, zahrnují především právní poradenství týkající se zakládání pojišťoven a jejich organizačních složek, povolení k provozování pojišťovací činnosti a zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, všeobecně provozních otázek týkajících se činností pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů (např. dohled České národní banky), právních otázek při likvidaci pojistných událostí, převodů pojistných kmenů a přípravy smluvní dokumentace, a to zejména pojistných podmínek, pojistných a zajistných smluv, obchodně právních smluv s pojišťovacími zprostředkovateli, apod., včetně zastupování klientů při soudních i mimosoudních sporech. Klientům pojišťoven poskytuje naše advokátní kancelář právní poradenství při vyřizování jejich nároků z pojistných smluv, jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při vyřizování pojistných událostí z pojištění odpovědnosti za škodu i ze soukromého pojištění osoby, a zastupování v soudních sporech o náhradu škody na zdraví, zejména při tzv. krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven.

Zdravotnické právo

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům z řad zdravotníků, zdravotnických zařízení i zdravotních pojišťoven odborné právní poradenství související s poskytováním zdravotní péče, a to převážně s nároky a právy pacientů, zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. V této oblasti poskytuje naše advokátní kancelář právní poradenství a zastupuje klienty především v řízeních vyvolaných pacienty, zejména v řízeních o náhradu škody, správních řízeních, trestních řízeních, atd. Rovněž zastupujeme zdravotní pojišťovny v jednáních se zdravotnickými zařízeními a orgány státní moci a veřejné správy, a zpracováváme pro ně právní rozbory ve věcech postupu lege artis, zanedbání povinné péče, informovaného souhlasu, kompletnosti zdravotní dokumentace a úniku informací z ní, apod.

Právo duševního vlastnictví a nekalá soutěž

Ve všech oblastech duševního vlastnictví, ať se jedná o autorská a průmyslová práva, či práva týkající se obchodního tajemství, know-how či goodwill, poskytuje naše advokátní kancelář komplexní právní služby. Klientům prostřednictvím našeho právního poradenství zabezpečujeme získání ochrany výsledků jejich tvůrčí duševní činnosti od okamžiku vzniku práv k těmto výsledům do budoucna, a to i v případech napadení nebo omezování těchto práv. V oblasti práva duševního vlastnictví připravuje naše advokátní kancelář pro své klienty komplexní smluvní dokumentaci týkající se autorského práva a ostatních průmyslových práv, a zastupuje je při vedení soudních sporů, stejně jako v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

Veřejné zakázky a výběrová řízení

Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství v oblasti veřejných zakázek a výběrových řízení, zejména pokud jde o organizaci zadávacích či jiných výběrových řízení, včetně přípravy zadávací a smluvní dokumentace, asistence při přípravě a hodnocení nabídek uchazečů, zastupování klientů při vyřizování námitek nebo v řízeních o přezkumu úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

IT právo

V této rychle se rozvíjející a dynamické oblasti práva zastupuje naše advokátní kancelář klienty převážně při úpravě vztahů při vývoji, implementaci, licencování a distribuci softwarových produktů a jiných IT řešení, při registraci, uplatňování a ochraně práv k duševnímu vlastnictví, a to včetně vztahů souvisejících s ochrannými známkami, užití ochranných známek v hospodářské soutěži, řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a klíčových dat.