CS DE EN
MENUZAVŘÍT

Archiv

25/Leden 2019

Dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 27.4.2017, sp. sn. 25 Cdo 3556/2016, uvedl, že zemřel-li v době od 1.1.2014 poškozený, jenž utrpěl újmu na zdraví před tímto datem, stávají se součástí…

25/Leden 2019

Notáři v Česku

Notáři, kteří chtějí působit v Česku, nemusí být výhradně českými občany. Mohou mít občanství některého z dalších států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Změnu přináší novela…

15/Leden 2019

Novela zákona o směnárenské činnosti

Dne 10. 1. 2019 byl ve sbírce listin uveřejněn zákon, kterým byl zejména novelizován zákon o směnárenské činnosti. Jedná se o zákon č. 5/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské…

15/Leden 2019

Vybraná soudní rozhodnutí

Úhrada soudního poplatku více žalobci Dle Rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 2 As 118/2018-29 ze dne 11. 7. 2018, který však lze dle našeho mínění vztáhnout i na občanskoprávní…

2/Leden 2019

Novela přestupkového zákona

Dne 1.1.2019 nabyla účinnosti novela zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupková zákon“), která vyšla ve Sbírce zákonů jako…

14/Prosinec 2018

Novela trestního zákoníku 287/2018 Sb.

Dne 13.12.2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 287/2018, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „Novela“). Tato…

24/Květen 2018

Informace pro klienty dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů fyzických osob

Vážení klienti,   dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost tak zvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). V souvislosti s…

2/Leden 2018

Návrat předkupního práva mezi spoluvlastníky

Návrat předkupního práva mezi spoluvlastníky Pauza, ve které spoluvlastníci neměli zákonné předkupní právo k podílům dalších spoluvlastníků, skončila a od 1. 1. 2018 zákonné předkupní právo…

15/Prosinec 2017

Zrušení náběhu EET

Zrušení náběhu EET Ústavní soud České republiky rozhodl dne 12. prosince 2017 nálezem sp.zn. Pl. ÚS 26/16 o zrušení některých pasáží zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Pro veřejnost je nález…

14/Prosinec 2017

Novelizace zákona o daních z příjmu

V průběhu tohoto roku vešlo v platnost několik novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Některé tyto změny se uplatní pro zdaňovací období roku 2017, u některých…

3/Červenec 2017

Novela insolvenčního zákona

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). Novela přináší řadu změn, jejichž účelem je zejména ochrana úpadců/dlužníků,…

9/Květen 2017

Novela přestupkového práva

Dne 1. července 2017 nabývá účinnosti nová úprava přestupkového práva: zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tato novela…

7/Březen 2017

Novela občanského zákoníku

Dne 28. února 2017 se stal účinným zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Jedná se tedy o první novelu občanského zákoníku (zák. č.…

17/Únor 2017

Daň z nabytí nemovitosti

S účinností od 1. listopadu 2016 byla zákonem č. 254/2016 Sb. provedena změna zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účinností novely se jediným možným…

17/Únor 2017

Elektronická evidence tržeb, shrnutí právní úpravy

Dne 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost první ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, 1. 12. 2016 potom vstoupil tento zákon v účinnost v celé šíři. Od začátku prosince loňského roku tedy…

11/Únor 2016

Splnění informační povinnosti dle zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, informuje AK Bradáč jako podnikatel spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských…

11/Únor 2016

Mimosoudní řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, jež nabyla účinnosti dne 01. 02. 2016,se do českého zákona implementují povinnosti stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze…

5/Listopad 2015

Změny v zákoníku práce od 1.10.2015

1. října 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 205/2015 Sb., který jednak ruší zákon č. 266/2006 Sb., O úrazovém pojištění zaměstnanců, a také novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen…

19/Březen 2013

Systém sociální pomoci zdravotně postiženým osobám

Systém sociálního zabezpečení v České republice bývá tradičně rozdělován do tří pilířů. Prvním je sociální pojištění, pod které spadá důchodové, nemocenské a veřejné zdravotní pojištění. Druhým je…

1/Březen 2013

Legislativní novinky a významná judikatura ve zdravotnictví v uplynulém roce

Zdravotnické právo je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví práva. Je pravidlem, že nový rok s sebou vždy přináší legislativní změny a ani začátek roku 2013 není výjimkou.…

10/Únor 2013

Rostoucí tržní podíl řetězců lékáren – ohrožení hospodářské soutěže?

Řetězce poskytující lékárenské služby jsou často spojová- ny s možným porušováním etických pravidel a kodexů příslušných komor. Otázkou je, zda může rostoucí tržní podíl řetězců lékáren představovat…